Využití odpadu

Zpracování odpadu pro další využití

Víte, že odložením odpadu do popelnice nebo na sběrný dvůr jejich cesta teprve začíná? Zatímco obsah černých popelnic putuje na skládku nebo na spalovnu, kde je energeticky využit, odpad z barevných odpadových nádob je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou.

V rámci uvádění využitelných materiálů z odpadů zpět do výrobního cyklu provozuje společnost Ekodepon s.r.o. několik zařízení, z nichž využitelné materiály putují zpět do oběhu:

Centrální sběrný dvůr odpadů

Na centrálním sběrném dvoře odpadů v Černošíně shromažďujeme dřevěný, skleněný a kovový odpad. Dřevěný odpad je následně rozdrcen, zbaven kovových součástí a expedován k materiálové recyklaci. Skleněný a kovový odpad je bez úpravy odvážen k dalšímu zpracování a využit ve výrobě.

Překládací stanice

Současným trendem v nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) – tedy odpadem, který každý z nás vhazuje do černých odpadových nádob – je jeho spalování za účelem výroby tepelné energie. Pro zefektivnění transportu SKO na jedinou spalovnu v Plzeňském kraji ZEVO Plzeň je nutné odpad ze svozových vozů přeložit na vozy s vyšší kapacitou. Společnost Ekodepon s.r.o. následuje tyto trendy v nakládání s odpady a v roce 2020 vystavěla v Černošíně za přispění Plzeňského kraje první překládací stanici v tomto regionu, ze které od roku 2021 proudí většina směsného komunálního odpadu svezeného nejen naší společností k energetickému využití do spalovny ZEVO Plzeň.

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě