Skládka odpadů

Ekologická skládka v Černošíně

Jako jedna z mála firem v regionu zabývajících se svozem a využitím odpadů se můžeme pochlubit vlastním zařízením k odstraňování odpadů, zbudovaným podle příslušných českých a evropských norem. Skládka v Černošíně je zabezpečena dvěma uměle vytvořenými bariérami zabraňujícími kontaminaci okolního životního prostředí. Odvod průsakových vod ze skládky je zajištěn drenážním systémem svedeným do nepropustné bezodtokové jímky s uzavřeným okruhem recirkulace. Pro nakládání se skládkovým plynem je vybudován speciální odplyňovací systém umožňující jeho odvod z tělesa skládky pro účely spalování v kogenerační jednotce nebo eliminaci v biofiltru. Skládka je zabezpečena proti úletu lehkých částí odpadu sítěmi. Kapacita současného tělesa skládky umožní ukládání odpadů do roku 2025. S naplňováním kapacity tělesa postupně rekultivujeme těleso tak, aby co nejdříve zapadlo do okolní krajiny.

Závazná pravidla pro vstup původců odpadu do tělesa skládky

Při vjezdu do areálu je nutné nahlásit se na váze, kde dojde k registraci původce odpadu, zatřídění a kontrole odpadu. Do tělesa skládky je vstup povolen pouze řidičům vozidel dopravujících odpad k odstranění v tělese skládky a pouze po zaevidování a navážení vozidla na váze. Během pobytu v areálu skládky je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní pravidla – zejména striktní zákaz kouření, manipulace s ohněm a pojezdovou rychlost (max. 20 km/hod.). Jakýkoliv incident je nezbytně nutné okamžitě nahlásit zaměstnancům skládky!

Jaké odpady lze na skládku ukládat

Seznam odpadů, které lze dle schváleného provozního řádu na naší skládce ukládat můžete nalézt zde.

Jaké odpady na skládku ukládat nelze

S výjimkou odpadů s obsahem azbestu (eternitové krytiny aj.) nelze na skládku ukládat nebezpečné odpady. Obecně nelze do tělesa skládky deponovat žádné tekuté odpady a biologicky rozložitelné odpady a dále odpady, u nichž hrozí vznícení (nevychladlý popel aj.) nebo přinášejí nadměrné hygienické riziko (infekční materiál).

Závazné podmínky pro ukládání odpadů s obsahem azbestu

Stavební materiály a izolace s obsahem azbestu (eternitové krytiny, trubky, desky; kat.č. 17 06 01 a 17 06 05) lze k odstranění přijmout pouze neprodyšně zabalené (zabalené do big bagů, strečové folie, plachty apod.). Toto platí již pro přepravu odpadů od původce k nám na skládku. Dále musí být Váš odpad manipulovatelný strojem s čelním nakládáním s vidlemi – tzn. buď big-bagy s uchy, na paletě či podložený trámky.

Objednávka

Formulář pro objednání služeb společnosti Ekodepon s.r.o.

Pro bližší informace o cenách, odpadech a pravidlech pro přijetí a ukládání odpadů na skládce v Černošíně se můžete obrátit na vedoucího provozu (viz. kontakty).

Výstavba a rekultivace skládky

Při výstavbě skládky je potřeba zajistit dokonalé utěsnění tělesa skládky a zbudovat drenážní systém, aby se zabránilo hromadění průsakových vod v tělese. Po naplnění plánované kapacity je nutné zajistit uzavření vrchních částí tělesa izolací a rekultivačními vrstvami a následné navrácení lokality do okolní krajiny výsadbou zeleně. O lokalitu je potřeba následně pečovat minimálně po dobu 30-ti let. Všechny tyto kroky probíhají podle projektové dokumentace vytvořené dle přísných norem a legislativních požadavků.

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě