O odpadu

Víte, že odložením odpadu do popelnice nebo na sběrný dvůr jejich cesta teprve začíná?

 

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

Skládka Černošín

Jako jedna z mála firem zabývajících se likvidací a dalším zpracováním odpadů v regionu se můžeme pochlubit vlastním zneškodňovacím zařízením, zbudovaným podle nejpřísnějších evropských norem. Několik slov k ekologické likvidaci odpadů skládkováním na zabezpečené skládce v Černošíně. Skládka je opatřena vždy dvěma uměle vytvořenými barierami zabraňujícími kontaminaci okolního životního prostředí. Odvod průsakových vod ze skládky je zajištěn drenážním systémem svedeným do nepropustné bezodtokové jímky s uzavřeným okruhem recyrkulace . Pro likvidaci skládkového plynu je vybudován speciální odplyňovací systém umožňující jeho čerpání .Skládka je zabezpečena proti úletu lehkých částí odpadu. Konstrukce skládky splňuje nejpřísnější evropské normy.

Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou důležitou součástí systému sběru odpadů. Patří sem recyklovatelný či nebezpečný odpad a také vše, co se jednoduše nevejde do standardní popelnice na komunální odpad.

Co můžete přinést do sběrného dvora?

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat prakticky jakýkoliv odpad vznikající běžně v domácnosti: Objemný odpad, papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, elektrospotřebiče, pneumatiky, upotřebený jedlý olej, nebezpečné odpady, baterie, zářivky.

Kompostárna

Veškerý svezený kompostovatelný odpad, kompostujeme na vlastním zařízení.

Pokud nemůžete kompostovat doma, lze využít sběrné dvory, sběrná místa, na která pravidelně přistavujeme hnědé nádoby. Tyto nádoby jsou určeny pro sběr kuchyňského odpadu a odpadu ze zahrad.

 

Třídící linka

Zařízení pro třídění odpadů je v majetku Sdružení obcí Černošín a bylo vybudováno z prostředků Evropské unie – Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky.