O odpadu

Víte, že odložením odpadu do popelnice nebo na sběrný dvůr jejich cesta teprve začíná?

 

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se využívá k výrobě kvalitního kompostu.

Skládka Černošín

Jako jedna z mála firem v regionu zabývajících se svozem a využitím odpadů se můžeme pochlubit vlastním zařízením k odstraňování odpadů, zbudovaným podle nejpřísnějších evropských norem. Skládka v Černošíně je zabezpečena dvěma uměle vytvořenými barierami zabraňujícími kontaminaci okolního životního prostředí. Odvod průsakových vod ze skládky je zajištěn drenážním systémem svedeným do nepropustné bezodtokové jímky s uzavřeným okruhem recirkulace . Pro likvidaci skládkového plynu je vybudován speciální odplyňovací systém umožňující jeho čerpání. Skládka je zabezpečena proti úletu lehkých částí odpadu sítěmi. Konstrukce skládky splňuje nejpřísnější evropské normy.

Sběrné dvory odpadů

Sběrné dvory jsou důležitou součástí systému sběru odpadů. Patří sem recyklovatelný či nebezpečný odpad a také vše, co se jednoduše nevejde do standardní popelnice na komunální odpad. Společnost Ekodepon s.r.o. v současnosti provozuje 18 sběrných dvorů a významně se tak podílí na nakládání s komunálním odpadem v regionech Tachovska, Stříbrska a Mariánskolázeňska. 

 

Pokud se chcete dozvědět více o provozních dobách, umístění a pravidlech odkládání odpadů na našich SDO, klikněte na odkaz níže:

Kompostárna

Veškerý svezený biologicky rozložitelný odpad kompostujeme na vlastním zařízení.

Pokud nemůžete kompostovat doma, lze využít sběrné dvory a sběrná místa, na která pravidelně přistavujeme hnědé sběrné nádoby určené pro soustřeďování kompostovatelných odpadů z Vašich domácností, zahrad a veřejných prostranství.

 

Třídící linka

Zařízení pro třídění odpadů je v majetku Sdružení obcí Černošín (SOČ) a bylo vybudováno z prostředků Evropské unie – Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí, a Státního fondu životního prostředí České republiky. 

 

Na třídící linku jsou z našeho regionu sváženy odpady separované do žlutých nádob. Zde jsou následně dotříděny na jednodruhové plasty a expedovány k materiálové recyklaci.